Vidta lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder 

Företag ska vidta lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att bland annat förhindra personuppgiftsincidenter. Dessutom behöver företag ha interna rutiner för att minimera riskerna och för att kunna upptäcka eventuella personuppgiftsincidenter. En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som innebär att någon obehörig får tillgång till personuppgifter, att personuppgifter blir förstörda eller obehörigt ändrade. 

Vidta lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder 

Företag ska börja med att analysera vilka personuppgifter de behandlar. Därefter i vilken omfattning det sker och eventuella risker med behandlingen. I vissa fall behöver företag även utföra en konsekvensbedömning innan behandlingen sker. Konsekvensbedömningen avseende dataskydd (på engelska kallad Data Protection Impact Assessment, DPAI) ska dessutom vara skriftligen dokumenterad.

Ju känsligare personuppgifter, desto högre är kraven på säkerheten. Det finns fyra grupper av integritetskänsliga personuppgifter, varav en av grupperna är känsliga personuppgifter. Exempel på känsliga personuppgifter är uppgifter om hälsa, religion och politiska åsikter. Ett företag fick betala över 180 miljoner pund på grund av bristfälliga säkerhetsåtgärder då hackare kom åt hundratusentals kreditkortsuppgifter. 

Exempel på tekniska och organisatoriska åtgärder 

Har kan du läsa några exempel på tekniska och organisatoriska åtgärder som företag kan implementera i sin verksamhet, för att uppfylla kraven avseende detta enligt GDPR. 

Tekniska åtgärder:

Hantera lösenord 

Företag brukar lagra personuppgifter online genom olika system. Det är viktigt att tänka på lösenordshanteringen för att inte obehöriga ska komma åt dem. Dessutom är det vanligt för företag att bli utsatta för bedrägeri där man försöker komma åt lösenord till olika system. Därför är det viktigt att vidta lämpliga skyddsåtgärder. 

Här är några punkter som är bra att tänka på vid hantering av lösenord: 

  • Lösenorden bör vara långa och komplicerade med olika symboler. 
  • Spara inte lösenorden på webbplatsen. 
  • Om personuppgifterna som företaget hanterar är skyddsvärda, bör företaget använda flerfaktorsautentisering, istället för att bara ha ett användarnamn och lösenord. 
  • Ha olika lösenord för olika system och det är bra att ha en lösenordshanterare när företaget består av flera medarbetare. 
  • Det är bra att ha någon intern regel för att läsa av lösenordet, så att det är svårt för någon obehörig att använda lösenorden, även fast de får tillgång till dem. Om lösenord exempelvis står nedskrivet någonstans, kan man lägga till exempelvis två tecken i början och tre i slutet, som inte ska bli använda. Då är det enbart behöriga personer som känner till denna regel, vilket innebär att lösenordet inte fungerar om det kopieras och klistras in i sin helhet.

Använd kryptering vid överföring av känsliga personuppgifter 

Enligt huvudregeln är det förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns undantag. När ett företag hanterar känsliga personuppgifter är kraven högre och det är till exempel inte tillåtet att skicka känsliga personuppgifter via mejl som är okrypterad. Företag brukar hantera känsliga personuppgifter såsom sjukfrånvaro från anställda, vilket också brukar framgå i en lönespecifikation. Därför är det viktigt att inte skicka det via okrypterad mejl. 

Backup-lagring

Företag ska även skydda personuppgifter från att gå förlorade. Det kan exempelvis ske genom att använda sig av backup-lagring, för att göra det möjligt att återskapa personuppgifterna. 

Anti-virus program 

Installation av anti-virusprogram är också exempel på en teknisk åtgärd som kan bli implementerad för att förhindra intrång i exempelvis arbetsdatorer, hårddiskar m.m. 

Organisatoriska åtgärder: 

Styra behörighet när personal slutar 

Det är viktigt att ha rutiner för att kunna hantera behörigheten när personal slutar. Till exempel genom att inaktivera behörigheten i olika system. Dessutom kan medarbetarna byta arbetsroller eller gå på föräldraledighet vilket medför att företaget behöver styra behörigheten. 

Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal 

Om ett företag (personuppgiftsansvarig) anlitar ett personuppgiftsbiträde, ska de upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska vara skriftligt. När ett personuppgiftsbiträde anlitar ett personuppgiftsunderbiträde, behöver dock inte avtalet vara skriftligt. 

Utse dataskyddsombud 

Vissa företag behöver utse ett dataskyddsombud, som ska bli registrerat hos den nationella tillsynsmyndigheten. Dessutom ska kontaktuppgifter till personen vara tillgänglig för både registrerade och medarbetare på företaget. 

Tillgodose rättigheterna för de registrerade 

Företag måste kunna tillgodose de rättigheter som registrerade har enligt GDPR. Därför behöver de ha tillräckliga organisatoriska åtgärder. Till exempel har registrerade rätt att bli glömda, få sina personuppgifter rättade och rätt till information om behandlingen.