Olika domstolar i EU som har olika roller

Det finns olika domstolar i EU som har olika roller och avgör olika typer av mål. Exempelvis är Europadomstolen och EU-domstolen olika domstolar.

Olika domstolar i EU som har olika roller

EU-domstolen

EU-domstolen består egentligen av två olika domstolar, EU-domstolen och Tribunalen. EU-länderna utser domarna och generaladvokaterna. Dessa innehar sin roll under 6 år i taget, och de kan bli återvalda. Dessutom utser varje domstol en ordförande som är det under 3 år, vilket också kan bli förlängt. Det är därefter domarna som utser ordförande i domstolarna. 

Antalet domare i ett mål varierar i EU-domstolen. Det beror på hur komplicerat målet är. Det kan vara tre, fem eller femton domare, men det är vanligast att det är fem domare. Både ett EU-land eller EU-kommissionen inleda ett överträdelseförfarande mot ett annat EU-land som inte följer EU-lagstiftning. 

Tribunalen

Målen i EU-domstolen och Tribunalen blir avgjorda på liknande sätt. Däremot finns det ingen generaladvokat i Tribunalen och det är färre domare. Det är enbart tre domare i Tribunalen, medan det kan vara tre, fem eller femton domare i EU-domstolen. Både företag och privatpersoner kan vända sig direkt till Tribunalen om någon EU-institution har fattat ett ett beslut som denne önskar få ogiltigförklarat. 

Förhandsavgöranden

En nationell domstol i ett EU land kan begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen om de är osäkra på hur en lag ska bli tolkad. Med andra ord, om en nationell domstol inte vet hur de ska tolka en EU-lag kan de be om råd från EU-domstolen. 

Europadomstolen

Europadomstolen avgör enbart mål som handlar om mänskliga rättigheter. Om någon känner att deras mänskliga rättigheter har blivit kränkta, kan de ta upp målet i Europadomstolen. Däremot måste målet först tas upp i de nationella domstolarna. Ett annat ord för Europadomstolen är den Europeiska domstolen. De har sitt säte i Strasbourg i Frankrike. 

Om någon svensk medborgare anser att staten har kränkt dennes mänskliga rättigheter som framgår i Europakonventionen, kan Europadomstolen ta upp målet. Observera att Högsta domstolen i Sverige först måste pröva fallet. Däremot kan Europadomstolen i vissa fall pröva ett mål även fast den högsta instansen inte har prövat målet. Domar från Europadomstolen är bindande. Många förväxlar Europadomstolen med EU-domstolen, men dessa är två olika domstolar. Europadomstolen avgör inte bara mål inom EU, utan fler länder än så. 

Judiciell kontroll

Det kan hända att EU beslutar om en rättsakt och att den blir ogiligförklarad i efterhand genom en laglighetsprövning. Vid sådana fall är det EU-domstolen som har rätt att utöva denna typen av judiciell kontroll. Det innebär att domstolen prövar om rättsakten bör bli ogiltigförklarad på grund av att det inte följer subsidiaritetsprincipen eller om rättsakten på annan grund är olaglig. 

Praxis och allmänna rättsprinciper

En viktig rättskälla i såväl EU, som många enskilda länder, är praxis. Praxis är ett vanligt juridisk begrepp som är ett samlingsbegrepp för tidigare vägledande domstolsavgöranden, framförallt från den högsta instansen, exempelvis Högsta domstolen. Dessutom har den större betydelse i EU än i många andra länder när det kommer till utvecklingen av EU-rätten. 

Allmänna rättsprinciper har också en stor betydelse och det finns många olika allmänna rättsprinciper. Däremot går det att dela in dem i två kategorier, varav den ena är institutionella principer och den andra är individuella principer. Den första handlar om principer för länderna som är medlemmar i unionen, medan den andra handlar om enskilda individer.