REGISTERFÖRTECKNING

En registerförteckning innehåller information om vart behandlingen av personuppgifterna sker, vilka system de finns registrerade i och mycket mer.

Registerförteckning GDPR avtalgdpr

syftet med en Registerförteckning enligt GDPR

En registerförteckning ska enligt GDPR innehålla information om hur företaget behandlar personuppgifter. Den kan se ut på olika sätt, exempelvis kan den vara formulerad i ett Word-dokument eller i Excel. Det viktiga är att den är tydlig, koncist och att den ger en tydlig överblick kring behandlingen av personuppgifterna utifrån olika aspekter. 

Syftet med en registerförteckning är enligt GDPR är att det ska vara enkelt att överblicka och se hur verksamheten behandlar personuppgifterna och vart behandlingen sker. Det ska vara ett dokument med en samlad och sammanställd information om behandlingen. Exempelvis kan informationen framgå i tabellform, stolpar eller liknande kortfattade sammanfattningar om behandlingen. Den personuppgiftsansvariga ansvarar för att se till att en sådan förteckning blir upprättad. 

Innehåll i en Registerförteckning

En registerförteckning ska innehålla information om vart behandlingen av personuppgifterna sker. Exempelvis kan samtliga lagringsplatser anges i en tabell, samt med information om vilka personuppgifter som blir behandlade i varje enskild specifik behandlingsplats, antalet kategorier av personuppgifter osv. 

Registerförteckningen ska även innehålla en sammanställd lista med samtliga personuppgiftsbiträden som den ansvarige har anlitat, som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning. Då ska biträdens firma, organisationsnummer och övriga kontaktuppgifter framgå, samt information om vart behandlingen sker. Exempelvis kan en behandling ske inom Sverige, inom EU eller utanför EU. Det ska även noteras om det finns ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna.

I en registerförteckning ska det även framgå information om vilka åtgärder som företaget har vidtagit för att säkerställa att företaget följer GDPR i sin behandling av personuppgifter. Exempelvis kan en GAP-analys bli upprättad och noteringar avseende när en dataskyddspolicy blev upprättad, när den senast var uppdaterad osv. Detsamma avseende övriga interna rutiner, loggböcker och andra dokument. 

Sammanfattningsvis är meningen med en registerförteckning att en verksamhet snabbt och enkelt ska kunna slå upp i förteckningen för att finna svar kring eventuella personuppgiftsbiträden, lagringsplatser, typer av kategorier som blir behandlade osv.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndigheten i Sverige och vid en eventuell kontroll kan de efterfråga förteckningen, interna rutiner och andra avtal relevanta för GDPR.

Vi skriver och granskar Registerförteckningar

Vi kan skriva och granska en registerförteckning till fastpris. I våra priser igår alltid samtal och genomgång med en jurist via dator och telefon. 

sammanfattning av GDPR för företag

Det finns mycket information om GDPR som är viktigt att känna till för företag. Vi har därför sammanfattat olika centrala delar för att kunna ge en överblick om GDPR, vad det innebär och vad företag måste göra för att följa regelverket. 

BESTÄLL AVTAL / KONTAKTA OSS

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.

    Intyganden & Godkännande av villkor *