Information om utvecklingen av den europeiska unionen (EU)

Här har vi sammanfattat kort information om utvecklingen av den europeiska unionen (EU) som Sverige blev en del av år 1995. 

Information om utvecklingen av den europeiska unionen (EU) 

Kort historia om Europarätten och utvecklingen

Sex (6) länder tecknade den Europeiska kol- och stålgemenskapen år 1951 och året därefter trädde det i kraft. Romfördraget upprättades år 1957 och trädde i kraft 1958 och länderna bildar den europeiska ekonomiska gemenskapen. Två år senare bildar Sverige tillsammans med Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien och Österrike EFTA. Sverige fick tillsammans med EFTA ett frihandelsavtal år 1973 och fick medlemsskap till den europeiska unionen (EU) år 1995. Vid den tidpunkten hade många fler länder anslutit sig till unionen. År 2022 är det 27 länder som är medlemmar i EU. 

Det högsta organet i EU är det Europeiska rådet, medan ministerrådet är det organ som är högst beslutande i unionen. Ordförande i Europeiska rådet ska maximalt inneha den positionen i fem år. Tidigare var det regeringschefen i det land som var ordförande i unionen som var ordförande i det Europeiska rådet. 

EU har utvecklats mycket sedan unionen blev grundad. De har bland annat höjt sina ambitioner. Dessutom har de utvidgat de områden som de arbetar med. 

Årtal när Sverige gick med i EU

Sverige gick med i EU år 1995, samma år som Finland och Österrike också gick med i unionen. Europarätten är ett viktigt juridiskt område som gäller företag, privatpersoner, staten och andra offentliga organ. Europarätten innebär både skyldigheter och rättigheter. I de flesta fallen står europarätten över svensk rätt. Dessutom har europarätten haft en stor påverkan på svensk lagstiftning. 

Tre huvudinriktningar som EU arbetar med:

– Mänskliga rättigheter 

– Försvarspolitik och utrikespolitik 

– Handelspolitik 

Valutan euro

Valutan euron blev en gemensam valuta år 2002 och ett flertal länder i unionen har euro som den officiella valutan i landet, som dessutom har blivit en världsvaluta. I Sverige hade man en folkomröstning om att ansluta sig till euron, men resultatet blev att den svenska kronan skulle gälla och inte euron. Majoriteten av länderna i EU använder euro som den officiella valutan och utgör euroområdet. År 2022 är det 19 av 27 länder som använder euro som den officiella valutan. 

Europakonventionen

Europakonventionen är en svensk lag sedan år 2020 och handlar om att skydda mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Till exempel att alla människor ska ha rätt till personlig frihet, att ingå äktenskap, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet m.m. 

Några organ kontrollerar huvudsakligen att länderna följer europakonventionen, Europadomstolen, Europakommissionen, Europarådets ministerkommitté och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. 

Fördrag

Det är länderna i EU som förhandlar fram fördragen som utgör grunden för EU:s arbete. EU får inte vidta en åtgärd som inte har stöd i fördragen. De är bindande avtal mellan länderna i unionen. 

Your Europe

YourEurope är en relativt ny webbplats där EU har samlat relevant information om de olika ländernas regler inom flera områden, på ett och samma språk (engelska) och ställe. Tidigare var man själv tvungen att söka efter relevant information i varje land. 

Via webbplatsen YourEurope kan du hitta information om vad som gäller om du vill bedriva verksamhet i ett annat specifikt EU land, om du vill arbeta eller studera i ett annat EU-land m.m. 

I och med att det kan vara svårt att hitta rätt information på engelska från myndigheter, gjorde detta att många personer istället fick förlita sig på andra privata webbplatser som skrev informationen. Det är alltid bättre att få informationen från myndigheten direkt, eftersom sannolikheten att informationen är korrekt och uppdaterad är högre då.