You are currently viewing Europakonventionen behandlar mänskliga rättigheter

Europakonventionen behandlar mänskliga rättigheter

Europakonventionen behandlar mänskliga rättigheter. 1950 blev EU konventionen upprättad och det är inte samma sak som rättighetsstadgan. Det är Europadomstolen som dömer i mål mellan medlemsstater och enskilda, men inte mellan enskilda. Exempelvis kan enskilda individer begära att Europadomstolen prövar ett mål där en medlemsstat anses bryta mot europakonventionen.

Det är vanligt att många blandar ihop ”EU-domstolen” och ”Europadomstolen”, eftersom det kan verka som att den första definitionen är en förkortning av den andra. Men det är två olika domstolar. 

Europakonventionen behandlar mänskliga rättigheter

Detta är några av de fri- och rättigheter som ingår i Europakonventionen, som bland annat EU medlemsstaterna har antagit. Detta innebär att varje person som vistas inom ett EU land, oavsett medborgarskap, ska ha rätt till bland annat:

  • Livet, förbud mot mänsklig behandling, tortyr, slaveri, tvångsarbete eller bestraffning.
  • Säkerhet och frihet.
  • En rättvis rättighet, förbud mot retroaktiv tillämpning av straffrättslig lagstiftning. 
  • Religionsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet.

Värderingar och mänskliga rättigheter 

EU har flera värderingar, som även medlemsländerna i unionen ska följa. Det ska råda rättvisa, vara jämställt, finnas solidaritet och tolerans i samhället. Dessutom är det viktigt med frihet och att respektera andra människor. Det ska också vara ett demokratiskt samhälle där medborgare har rösträtt, och medborgare i länder som är medlemmar i EU får rösta i Europaparlamentet. Jämlikhet är en viktig del av EU och det innebär att alla som är medborgare i ett EU-land står lika inför lagen. Detta är även något många länder har i sin egen lagstiftning. 

EU arbetar också med mänskliga rättigheter. EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna innehåller mänskliga rättigheter som ska genomsyra lagstiftningen i länderna i EU. Exempelvis att det inte ska ske diskriminering på grund av kön, ras eller religion m.m. EU har fått Nobels fredspris. Detta på grund av sitt arbete för bland annat mänskliga rättigheter och självklart fred. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

EU har stora befogenheter som medlemsländerna gett dem.

Inre eller gemensam marknad i Europeiska unionen.

Fyra friheter inom Europeiska unionen.

Rättsakter från Europeiska unionen som är bindande.

Grundläggande arbete som Europeiska unionen gör.

Beslut, direktiv och förordningar är bindande.