Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse

Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse är en rättslig grund enligt GDPR som innebär att det är tillåtet att personuppgifter blir behandlade som en del av myndighetsutövning eller om det sker av allmänt intresse

Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse

Rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse

Myndighetsutövning innebär att staten ger uppdrag att bestämma över medborgare i samhället. Till exempel kan en myndighet besluta att någon ska få en förmån. Besluten behöver inte vara gynnande, utan kan vara betungande för enskilda individer vars personuppgifter blir behandlade. 

All myndighetsutövning måste grunda sig på gällande lagar, förordningar eller någon annan författning. Till exempel kollektivavtal. Med andra ord måste det grunda sig på den nationella rätten i landet eller EU-rätt. När en regering eller riksdag tilldelar statliga myndigheter uppdrag, är det av allmänt intresse och i annat fall skulle de inte ha fått uppdraget. 

Privata aktörer kan i vissa fall utföra myndighetsutövning

Främst är det myndigheter som använder denna rättsliga grund för att stödja behandling av personuppgifter på, men det finns också privata aktörer som kan göra det. Exempelvis aktörer inom vården och skolan. Två exempel på lagar är järnvägslagen och skollagen. 

Kompletterande lagar till GDPR för myndigheter

Det finns ett flertal särskilda lagar som gäller för många myndigheter. Det kallas också för registerförfattningar. De kompletterar GDPR och därför måste myndigheter känna till reglerna för att kunna följa dem, inte bara GDPR. Exempel på sådana lagar är utlänningsdatalagen och patientdatalagen

Rätt att invända

Registrerade har enligt GDPR rätt att invända mot behandlingar av deras personuppgifter som sker som ett led i myndighetsutövning eller vid utförande av en uppgift av allmänt intresse. Denna rätt till invändning måste bli tillhandahållen till den registrerade senast vid den första kontakten.

Myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse rättslig grund GDPR

Intresseavvägning som rättslig grund

Om företagets intressen till en behandling väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande friheter och rättigheter, är det tillåtet att behandla personuppgifterna med stöd i den rättsliga grunden intresseavvägning. Däremot måste utförandet av behandlingen också vara nödvändig i förhållande till ändamålet med behandlingen. Observera att myndigheter inte får använda denna rättsliga grund när de behandlar personuppgifter. 

Ett praktiskt exempel på när det kan vara tillåtet att stödja sig på den rättsliga grunden intresseavvägning är om en koncern behöver överföra personuppgifter till bolag inom koncernen. Till exempel för interna administrativa ändamål. Ett företag kan även utföra direktmarknadsföring av sina tjänster eller produkter med stöd i denna rättsliga grund.