Avtal är en vanlig rättslig grund som många företag använder

Avtal är en vanlig rättslig grund som många företag använder vid behandling av personuppgifter. Med andra ord att företaget behöver behandla personuppgifterna för att kunna ingå eller fullfölja ett avtal med den registrerade.

Avtal är en vanlig rättslig grund som många företag använder

Praktiskt exempel på användning av avtal som rättslig grund

Arbetsgivare 

– När en arbetsgivare behandlar personuppgifter tillhörande anställda, får arbetsgivaren inte använda samtycke som den rättsliga grunden. Detta beror på att det råder ett ojämlikt maktförhållande mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Därför är det vanligt att använda avtal (anställningsavtal) som den rättsliga grunden istället. Detta kan ske om behandlingen har stöd i anställningsavtalet. Exempelvis för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sina skyldigheter i egenskap av arbetsgivare.

Webbshop 

– Om en webbshop säljer produkter till en kund med hemleverans behöver företaget leverera dem för att fullfölja avtalet. Om företaget inte utför leveransen, utgör det ett avtalsbrott. Därför är det nödvändigt för företaget att behöva behandla kundens namn och adress etc. 

Byggentreprenad 

– När en privatperson anlitar en elektriker eller snickare, behöver företaget behandla kundens adress för att kunna utföra arbetet. Behandlingen sker då med stöd i avtalet som rättslig grund och är därmed tillåten.

IMY beskriver fler exempel på sin hemsida

Använda personuppgifterna i marknadsföringssyfte

Avtal är en vanlig rättslig grund som många företag använder. Ett företag kan vilja behandla fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna fullfölja avtalet. Till exempel vilka produkter som en kund brukar köpa, för att kunna rikta erbjudanden till den kunden. Det är möjligt att genomföra denna typ av behandling, men vid sådana fall måste företaget få ett samtycke från kunden. Detta beror på att behandlingen för marknadsföringen gäller något annat än det ursprungliga ändamålet. 

Alternativt kan företaget använda den rättsliga grunden intresseavvägning. Denna grund kan bli använd om företaget har ett berättigat intresse till behandlingen ifråga, som väger tyngre än den registrerades intressen till privatliv och integritet. Det är alltid bäst att utföra en konsekvensbedömning innan intresseavvägning blir använd som rättslig grund, om företaget är osäker på om det är en lämplig grund att använda. 

Avtal är en rättslig grund som företag kan använda för behandling av personuppgifter

Rätt till dataportabilitet

En person som har lämnat sina personuppgifter i samband med registrering på en sociala medier plattform, har rätt att få dem överförda till en annan plattform. Företag måste underlätta överflyttning av personuppgifter om det är tekniskt möjligt. Detta gäller om behandlingen av personuppgifterna ifråga grundar sig på antingen samtycke eller avtal som den rättsliga grunden. Denna rättighet är även kallad för rätten till dataportabilitet.

Rättslig förpliktelse 

Om någon annan lag reglerar att företag måste behandla personuppgifter, är rättslig förpliktelse den rättsliga grunden. Till exempel att företag måste spara vissa uppgifter under en viss tid enligt bokföringslagen. Detsamma gäller banker som ska föra register över kunderna. Observera att då får företaget inte får använda personuppgifterna till något annan ändamål än det som framgår av lagen.