Lista och beskrivning av institutioner från EU 

EU har sju olika institutioner och här är en lista och beskrivning av institutioner från EU. Dessa är fristående från varandra och har en viktig roll inom EU. Europeiska unionen är en egen juridisk person och därför har unionen rätt att ingå avtal. Dessutom har EU exklusiv rätt att ingå handelsavtal för unionens räkning, eftersom medlemsländerna tilldelat denna befogenhet.

De tre rättsakter som är bindande är förordningar, direktiv och beslut. Medan rekommendationer och yttranden inte är bindande. Däremot har de en betydande roll ändå. 

Här är en lista och beskrivning av institutioner från EU: 

Europeiska rådet 

Det är det högsta organet politiskt och har en central roll när det kommer till att fatta beslut. De arbetar bland annat med att sätta upp målsättningar långsiktigt och deltar på ”toppmötena” åtminstone fyra (4) gånger per år. 

Rådet/Ministerrådet 

Rådet, som även är kallat för Ministerrådet, arbetar bland annat med att välja vilket grundval av lagstiftning som ska bli använt vid upprättande av framförallt ett direktiv eller en förordning från EU. 

Europeiska kommissionen  

Varje land som är medlem i EU väljer en kommissionsledamot. Därefter bildar dessa ett beslutorgan där det råder enkel majoritet när beslut ska bli fattade. Kommissionen arbetar för att se till att de olika EU fördragen och beslut blir följda av medlemsstaterna. Kommissionen arbetar främst exekutivt och administrativt.

Europaparlamentet 

Europaparlamentet har störst makt avseende budget och lagstiftning. De är delaktiga i processen vid stiftande av nya lagar och antaganden av budgeteringar. 

Europeiska unionens domstol 

EU-domstolen ligger i Luxemburg och har en stor dömande makt och är helt frånskild från institutionerna. EU-domstolen är överordnad till Tribunalen som också kan döma i en del mål. Praxis från EU har en betydande roll och det är möjligt för individer att överklaga en dom till EU-domstolen. Detta gäller oavsett om personen är fysisk eller juridisk. 

Europeiska centralbanken 

Den europeiska centralbaken arbetar bland annat med penning- och valutapolitik i EU. De har dessutom ansvar över euro, som är den valuta som många medlemsländer i EU använder. Den europeiska centralbaken ligger i Frankfurt.

Revisionsrätten 

De kontrollerar bland annat när EU betalar ut bidrag via fonder och system för bidrag, som uppgår till stora summor. Revisionsrätten utför granskningar och sammanställer olika rapporter. Dessutom uppmärksammar de fusk med EU-bidrag och publicerar sina rapporter offentligt. Varje land i EU utser en ledamot som ska arbeta i institutionen. Personen som blir utsedd behöver uppnå de kvalifikationer som ställs på personen inom revision. Revisionsrätten ligger i Luxemburg.