You are currently viewing Kameraövervakning av fastighet eller allmän plats

Kameraövervakning av fastighet eller allmän plats

För att som privatperson ha rätt till kameraövervakning av fastighet, allmän plats eller riktad mot en granne, måste man följa bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Ett vanligt exempel på detta är om en privatperson har en ringklocka med kamera på ytterdörren som är riktad mot en allmän plats eller granne. 

Ringklocka med kamera – GDPR

Ett återkommande klagomål som Integritetsskyddsmyndigheten har fått in är att grannar har en installerad ringklocka med kamera. Klagomålen avser sådana ringklockor som är riktade mot den klagande personens fastighet. Integritetsskyddsmyndigheten har även fått in anmälningar mot kameraövervakning av annan persons fastighet eller allmän plats.

Integritetsskyddsmyndigheten valde därför att granska ett antal fall av detta slag, för att ge allmänheten en bättre vägledning. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten är det ett tydligt problem. Särskilt med tanke på de klagomål som inkommit. Det kan till och med utgöra allvarligt intrång hos en människas privatliv och integritet. 

Granskningarna visar att kamerorna ibland har blivit omriktade eller nedtagna. Det framkommer även att vissa personer enbart använder en attrapp, alltså ingen riktig kamera, enligt de som haft kamerorna. 

Integritetsskyddsmyndigheten har gjort bedömningen att många privatpersoner faktiskt inte är medvetna om reglerna som gäller. Användningen av en kamera, som bevakar en allmän plats eller någon annans fastighet, måste följa bestämmelserna GDPR. Med anledning av detta har Integritetsskyddsmyndigheten nu tagit fram en vägledning om kameraövervakning för privatpersoner. 

Kameraövervakning av fastighet eller allmän plats

Att sätta upp en kamera mot ens egen dörr som inte visar bilder utanför ens eget område, är tillåtet. Däremot det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda, för att få rätt till kameraövervakning av fastighet eller allmän plats även utanför det egna området. Exempelvis mot en uppfart eller entrédörr. 

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten är det i praktiken mycket få fall där behovet av kameraövervakning kan anses väga tyngre än grannars rätt till privatliv och andra personers integritet.

Förutsättningar för kameraövervakning

Den person som monterar en kamera för kameraövervakning måste ha ett berättigade intresse. Exempelvis kan det bli motiverat om personen ifråga haft upprepade inbrott, stölder eller skadegörelser.

Den person som utför övervakningen måste kunna bevisa att grannarnas tillstånd har blivit inhämtad och att de har godkänt kameraövervakningen. Om grannar inte lämnar sitt godkännande, måste behovet av bevakningen väga tyngre än grannarnas och allmänhetens rätt till integritet.

Den person som avser att övervaka ett område med kamera, måste bevisa att andra alternativ som är mindre integritetskränkande har blivit övervägda.

Tydlig information om kameraövervakningen måste bli meddelad till omgivningen, grannar m.m. Informationen ska tydligt beskriva att övervakning med kamera sker, vem som övervakar, syftet med övervakningen och vart sam till vem personer kan vända sig för att få mer information om kameraövervakningen.

Detta är något som även bostadsrättsföreningar måste följa om de vill utföra kameraövervakning. Här kan du läsa mer om kameraövervakning i hyreshus.