You are currently viewing EU har stora befogenheter som medlemsländerna gett dem

EU har stora befogenheter som medlemsländerna gett dem

EU har stora befogenheter som medlemsländerna gett dem, men det innebär inte att de får göra vad de vill. Det finns nämligen begränsningar och om EU gör något utöver sin befogenhet, kan det leda till att EU-domstolen prövar ärendet. De länder som ingår i EU har möjlighet att förändra innehållet i fördragen och därmed vilka bogenheter EU har. Exempelvis kan de utöka befogenheterna. Huvudregeln är att EU inte får göra något som de inte har befogenhet att göra enligt fördragen. 

EU har stora befogenheter som medlemsländerna gett dem

Genom fördragen som medlemsländerna har undertecknat, har EU fått sina befogenheter. Däremot kan det vara svårt att säga exakt vad det är, eftersom det omfattar väldigt mycket. En utgångspunkt är i alla fall att EU behöver kunna grunda ett beslut på en bestämmelse som finns i någon av fördragen. 

Det är inte enbart ett land som är medlem i EU som kan bryta mot EU-rätten, utan det kan dessutom EU göra. Om EU beslutar om en rättsakt, kan EU-domstolen granska om det uppfyller kraven enligt lagen. När exempelvis en förordning blir upprättad, måste den grunda sig i en bestämmelse i någon av fördragen. EU-domstolen kan ogiltigförklara en rättsakt som strider mot en förordning, vilket innebär att den inte gäller. Någon av EU:s institutioner kan också agera i strid med EU-rätten, vilket också kan bli prövat av EU-domstol. 

EU har exklusiv rätt i frågor om utrikeshandel

EU har exklusiv rätt i frågor om utrikeshandel och därför ingår länderna i EU en gemensam handelspolitik gentemot resten av omvärlden. Exempelvis är det EU som bestämmer vilka tullar som ska gälla för företag utanför EU, som köper eller säljer varor från länder inom EU, oavsett vilket av EU-länderna det gäller. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Inre eller gemensam marknad i Europeiska unionen.

Fyra friheter inom Europeiska unionen.

Rättsakter från Europeiska unionen som är bindande.

Grundläggande arbete som Europeiska unionen gör.

Beslut, direktiv och förordningar är bindande.

EU-domstolen och förhandsavgöranden.